Wewyn Blog
Search Engine ยี่ห้อต่าง ๆ
23 March 2017
Search Engine คือเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูล บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเว็บไซต์ Search Engine ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักคือ Google นอกจากจะให้บริการค้นหาข้อมูลแล้วในปัจจุบันยังมีบริการอีเมล บริการพื้นที่เก็บข้อมูล บริการแผนที่ ฯลฯ นอกจาก Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Search Engine เจ้าใหญ่ที่สุดแล้วทั่วโลกยังมีผู้ให้บริการ Search Engine อีกมากมายหลายเจ้าโดยในบทความนี้เราจะนำเสนอ Search Engine เจ้าอื่นให้ได้รู้จักกัน
Search Engine คืออะไร
23 March 2017
จากการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลออกมามากมายหลากหลายประเภท
เว็บไซต์สำเร็จรูปคืออะไร
22 March 2017
เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นทำให้จำนวนความต้องการเว็บไซต์นั้นเพิ่มสูงขึ้น แต่บุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์นั้นมีจำกัด
ต้นกำเนิดเว็บไซต์
22 March 2017
ต้นกำเนิดเว็บไซต์ เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นในปี 1990 โดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า ทิมเบอร์ เนอร์ลีซึ่งทำงานอยู่กับองค์กรวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป
ประเภทของเว็บไซต์
21 March 2017
ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ทำให้เกิดเว็บไซต์ขึ้นจำนวนหลายล้านเว็บไซต์ในหลากหลายภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน และด้วยจำนวนเว็บไซต์ที่มีหลากหลายทำให้หลายคนอาจจะรู้จักเว็บไซต์ดัง
HTML เบื้องต้น
14 March 2017
สำหรับคนทีต้องการเริ่มต้นทำเว็บไซต์สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มทำเว็บไซต์คือ การเรียนภาษา Html ว่ามีการใช้งานอย่างไรไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนเป็นอย่างไร ในบทความนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Html การเริ่มต้นเขียน Html จะต้องมีคำสั่งเพื่อเริ่มและจบคำสั่งเสมอ
ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์
13 March 2017
เว็บไซต์บนโลกทุกเว็บไซต์ใช้พื้นฐานภาษาในการเขียนมาจากภาษาเดียวกันคือภาษา Html  แต่ก็ยังมีภาษาอื่น ที่บรรดา Web Developer ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์อีก เราจึงขอนำเสนอรายชื่อภาษาและความเป็นมาของแต่ละภาษาให้ได้ทราบกัน