ข้อตกลงการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการบนเว็บไซต์ Wewyn.com พัฒนาขึ้นโดย บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการสร้างเว็บไซต์ทั่วไป หรือสร้างร้านค้าออนไลน์เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า หรือบริการของท่านไปยังผู้ซื้อสินค้า (“บริการ”) ข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้บริการของท่าน เมื่อท่านตกลงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ Wewyn.com นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

 1. 1 การสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ

  1. ผู้สมัครใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” หรือ“ผู้ใช้บริการ”)
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต และ ผู้ใช้บริการจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นใด เช่น การโฆษณา เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐ หรือศีลธรรมอันดี
  3. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล์ สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางผู้ใช้บริการพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการ ทราบทันที หรือดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องผ่านช่องทางที่ระบบมีให้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาอีเมล์ และรหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการกับ www.wewyn.com ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ อีเมล์ รวมถึงรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ในการใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการในทางกฎหมายด้วย
 2. 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ ได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียน และยืนยันข้อมูลผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ Wewyn.com
  2. ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือรูปภาพที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์นั้น จะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหากพบว่ามีเกิดขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออก หรือปิดเว็บไซต์นั้น ๆ ของผู้ใช้บริการ ที่ก่อ หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหา โดยผู้ให้บริการ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  3. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น
  4. ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ Wewyn.com และผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต
  5. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจบริการอย่างดีโดยตลอดแล้ว จึงตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละรูปแบบ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แพ็คเกจ”) ก่อนทำการซื้อบริการ ซึ่งในเเต่ละแพ็คเกจได้มีการระบุขอบเขตการให้บริการ กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
  6. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปในการจัดทำเว็บไซต์เท่านั้น โดยผู้ให้บริการ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการสั่งซื้อ การจำหน่ายสินค้า หรือบริการ การชำระค่าสินค้า หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น รวมถึงผู้ให้บริการ ไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ หรือ คุณสมบัติใด ๆ ของสินค้า หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป หรือชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
  7. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
 3. 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงประวัติการใช้งานกับทางเว็บไซต์ Wewyn.com ไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ให้บริการ
  2. ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเทมเพลต (template) โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ปรับปรุงแก้ไข หรือนำไปใช้ที่อื่นทุกกรณี เว้นแต่การใช้ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้บน Wewyn,com
  3. ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับสาธารณะ ยกเว้นกรณีการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างสินค้า ซึ่งผู้ให้บริการ ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการก่อนเท่านั้น
  4. ผู้ให้บริการ ไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวัง หรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ Wewyn.com
  5. รูปภาพประกอบทุกอย่างที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ Wewyn.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ทั้งสิ้น ยกเว้น รูปภาพสินค้า/บริการ ของผู้ใช้บริการ
 4. 4. วิธีการชำระเงิน

 5. ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าบริการของ Wewyn.com ได้ ตามช่องทางต่อไปนี้ ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM โดยโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้

  ธนาคารไทยพาณิชย์/สาขาเจริญนคร

  **ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 024-2-41863-7
  **ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 024-3-04429-5

  ธนาคารกรุงเทพ/สาขาคลองสาน

  **ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 151-3-08635-3

  หมายเหตุ: ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการในทุกกรณี

 6. 5. การต่ออายุการใช้บริการ

 7. เมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน ผู้ให้บริการ จะพยายามติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการก่อน 1 (หนึ่ง) เดือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ หรือ การไม่ต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากผู้ให้บริการ ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินต่ออายุการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการ จะถือว่าการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการ

 8. 6. การยกเลิกการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามแพ็คเกจได้โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่ support@wewyn.com หรือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ
  2. กรณีครบกำหนดระยะเวลาตามแพ็คเกจ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก โดยผู้ให้บริการ จะเก็บข้อมูลในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 15 (สิบห้า)วันนับถัดจากวันสิ้นสุดการใช้บริการ หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการปิดให้บริการโดยอัตโนมัติ
  3. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ให้บริการ พบว่ามีการกระทำ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
   1. หากผู้ให้บริการ เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เงื่อนไข และ ข้อตกลงการให้บริการ
   2. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ และ/หรือไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยมีเจตนาทุจริต
   3. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ Wewyn.com โดยมีเจตนาทุจริต
  4. ทั้งนี้ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิด หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ

 9. 7. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

 10. การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ และการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่งอีเมล์ มาได้ที่ support@wewyn.com อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างกัน

 11. 8. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ

 12. ผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการนี้ เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ Wewyn.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ

 13. 9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 14. ข้อตกลงการใช้บริการนี้ การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน