นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บทนำ

  บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 2. ขอบเขต

  นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ เพศ อายุ วันเกิด ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

 3. การให้ความยินยอม

  บริษัทจะเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยการให้ความยินยอมสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  (1) เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเก็บสถิติ

  เมื่อบริษัทมีเหตุจำเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว

  (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

  (4) เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. ในการลงทะเบียนเว็บไซต์ www.wewyn.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นของผู้ใช้บริการได้แก่ ชื่อ (Name) นามสกุล (Surname) อีเมล์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

  2. กรณีการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับค่าสมัครใช้บริการ บริษัทไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้อมูลบัตรเครดิตจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการ Payment Gateway

 5. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

  (1) สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทติดต่อ

  (2) ทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม

  (3) ตอบข้อซักถามต่างๆ

  (4) จัดส่งจดหมายข่าว

  (5) บริหารงานเว็บไซต์ของบริษัท

  (6) ทำการวิจัยตลาด สำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล

  (7) ในเรื่องอื่น เมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ได้แก่

  (1) บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัท

  (2) ผู้ให้บริการและคู่ค้าซึ่งได้ทำสัญญาที่จะให้บริการแก่บริษัทหรือกระทำการใดๆแทนบริษัท

  (3) บริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ หรือการขายกิจการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินของบริษัท

  ทั้งนี้ บุคคลที่สามตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

 7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 8. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

 9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 10. บุคคลอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดยจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง info@wewyn.comและเพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม บริษัทจะสอบถามเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการตามคำขอนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกลับทุกคำขอภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอนั้น เช่น กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือด้านความปลอดภัย

 11. สิทธิในการเลือก

 12. บุคคลมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และถูกเปิดเผยอย่างไรซึ่งรวมถึงการเลือกไม่รับ (“Opting out”) ในบางโปรแกรม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการยกเลิกการสมัครรับอีเมลหรือจดหมายบางชนิด

 13. การรักษาความปลอดภัย

 14. เว็บไซต์ www.wewyn.com ได้ใช้ SSL ที่ได้มาตรฐานในการเข้ารหัส เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล หากถูกโจรกรรมระหว่างเส้นทาง จะต้องใช้เทคโนโลยีในการถอดรหัสก่อน จึงจะอ่านข้อมูลได้ ทั้งนี้บริษัทจะใช้มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพียงใดก็ตาม อย่างไรก็ดีผู้ใช้พึงระวังว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่จะมีความสมบูรณ์โดยไม่มีความบกพร่อง

 15. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ

 16. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การนำไปใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 17. การติดต่อกับบริษัท

 18. กรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทที่อีเมล: info@wewyn.com หรือที่อยู่ของบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 19. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 20. บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wewyn.com