Wewyn Manual
34.วิธีการเปลี่ยน Templates
7 May 2021
วิธีการเปลี่ยน Templates
 
โดยในหน้าของ Manage Site จะมีเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานได้ทำเลือกรูปแบบเทมเพลตหรือเปลี่ยนรูปแบบเทมเพลตได้
ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคลิกไปที่ Templates จากนั้นเลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งาน
 
 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่ หมายเลขที่ 1 คำว่า Preview เพื่อดูตัวอย่างของรูปแบบที่เลือกใช้งานก่อนได้
หากผู้ใช้งานตกลงเลือกใช้งานรูปแบบเทมเพลตนั้นให้คลิกที่ หมายเลขที่ 2 คำว่า Select