Wewyn Manual
20.วิธีการสร้างบทความ แก้ไขหรือลบบทความ
7 April 2021
วิธีการสร้างบทความ (Add Article) 
 
1. ให้ผู้ใช้งานคลิกไปที่ปุ่ม Add Article ในหมายเลขที่ 1 เพื่อทำการสร้างบทความที่ต้องนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์
 
 
2. หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของบทความที่ต้องการสร้าง โดยจะมีรายละเอียดดังนี้    
 
หมายเลขที่ 1 ช่องใส่รูปภาพของบทความที่ต้องการจะสร้าง

หมายเลขที่ 2 ช่องกรอกหัวข้อของบทความ

หมายเลขที่ 3 ช่องกรอกคำบรรยายอย่างย่อของบทความให้ผู้เข้าชมอ่านเบื้องต้น

หมายเลขที่ 4 ช่องกรอกรายละเอียดบทความที่ต้องการแสดง
 
วิธีการแก้ไขหรือลบบทความ (Edit Product)
 
 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขบทความที่สร้างไว้ได้ โดยคลิกไปที่ปุ่มหมายเลขที่ 1
โดยวิธีการแก้ไขจะเหมือนกับการสร้างบทความและหากผู้ใช้งานต้องการที่จะลบบทความทิ้งให้คลิกไปที่ปุ่มหมายเลขที่ 2