Wewyn Manual
15.วิธีการกำหนดช่องทางการชำระเงิน
20 September 2018
วิธีการกำหนดช่องทางการชำระเงิน
 
1. ในช่อง First Name (สีส้ม) ให้ใส่ชื่อจริง ส่วนในช่อง Last name (สีน้ำเงิน) ให้ใส่นามสกุล
 
 
 
 
 
2. ส่วนประกอบของ Bank Account
 
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
                 คือ Click ปุ่มแสดงเปิดช่องทางการชำระ
 
หมายเลข
 
 
                 คือ เลือกธนาคารในการรับชำระเงิน
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ชื่อเจ้าของบัญชี
 
หมายเลข
 
 
                  คือ เลขบัญชีธนาคาร
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ประเภทเงินฝาก
 
หมายเลข
 
 
                 คือ สาขาธนาคาร
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่ม Click กดยกเลิกรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่ม Click การเลือกธนาคาร
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มกดบันทึกการแก้ไขทั้งหมด
 
หมายเลข 10 
 
 
                 คือ ปุ่มล้างรายละเอียดในช่องทั้งหมด
 
 
 
3. ส่วนประกอบของ Contact
 
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องทางการเลือกการติดต่อ
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องใส่หมายเลข / ข้อมูลการติดต่อ
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่ม Click การยกเลิกช่องทางการติดต่อ
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่ม Click เพิ่มช่องทางการติดต่ออื่น
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มกดบันทึกการแก้ไขทั้งหมด
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มล้างข้อมูลในช่องทั้งหมด
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ช่องใส่รายละเอียดการชำระเงิน
 
หมายเลข 8
 
 
                 คือ ปุ่มกดบันทึกการแก้ไขทั้งหมด
 
หมายเลข
 
 
                 คือ ปุ่มล้างข้อมูลในช่องทั้งหมด