Wewyn Manual
05.หน้า Template หมวดหมู่และการเลือก Template
28 August 2018
หน้า Template หมวดหมู่และการเลือก Template
 
1. หน้า Template เป็นหน้าสำหรับให้คุณเลือก Template เพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของเว็บไซต์คุณ
 
 
2. ส่วนต่าง ๆ ในหน้า Template
 
 
หมายเลข 1 คือ แทบแสดงหมวดหมู่ของ Template
 
 
หมายเลข 2 คือ ช่องแสดงภาพตัวอย่างแบบย่อของ Template แต่ละแบบ
 
 
3. คลิกหัวข้อในเมนูเพื่อเลือกประเภทของ Template
 
 
4. เมื่อเลือกประเภทของ Template ได้แล้วหากต้องการดูรูปตัวอย่างก่อนใช้งานจริงสามารถคลิกที่รูปของ Template ได้
 
 
5. คลิกเลือกที่รูปที่ต้องการเพื่อแสดงภาพ Template ทั้งหมด ก่อนที่จะตัดสินใจ
 
 
6. เมื่อต้องการที่จะติดตั้ง Template สามารถคลิกติดตั้ง Template ได้โดยคลิกปุ่ม Select