Wewyn Manual
05.หน้า Template หมวดหมู่และการเลือก Template
28 August 2018
หน้า Template หมวดหมู่และการเลือก Template
 
1. หน้า Template เป็นหน้าสำหรับให้คุณเลือก Template เพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์ของคุณ
 
 
 
 
 
2. ส่วนต่าง ๆ ในหน้า Template
 
 
 
 
 
หมายเลข 1
 
 
   คือ แทบแสดงหมวดหมู่ของ Template
 
หมายเลข 2
 
 
   คือ ช่องแสดงภาพตัวอย่างแบบย่อของ Template แต่ละแบบ
 
 
3. click หัวข้อในเมนูเพื่อเลือกประเภทของ Template
 
 
 
 
4. เมื่อเลือกประเภทของ Template ได้แล้ว และต้องการดูรูปตัวอย่างสามารถ click ที่รูปของ Template ได้
 
 
 
 
5. click เลือกที่รูปที่ต้องการเพื่อแสดงภาพ Template ทั้งหมด ก่อนที่จะตัดสินใจ
 
 
 
 
6. เมื่อต้องการที่จะติดตั้ง Template สามารถ Click ติดตั้งTemplate ได้โดยปุ่ม Select