Wewyn Blog
Domain คืออะไร
25 December 2017
ที่อยู่ของเว็บไซต์ยุคแรกของอินเทอร์เน็ตนั้น ที่อยู่ของเว็บไซต์มักจะแทนด้วยตัวเลขเป็นชุดเช่น 45.79.151.23 แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายไปทั่วโลกเพื่อที่จะให้ผู้คนจำที่อยู่เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นจะมีการคิดค้นระบบที่แทนค่าตัวเลขที่อยู่เว็บไซต์ด้วยตัวอักษรขึ้นมาหรือที่เรียกว่า “โดเมน”
ตัวอย่างเช่น ที่อยู่เว็บไซต์ 45.79.151.23 เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป แต่ถ้าเป็นตัวเลขเราจะจำได้ยาก เราก็สามารถแทนค่าด้วยชื่อที่เป็นตัวอักษรแทน
เป็น www.wewyn.com เป็นต้น
 
และเพื่อให้ระบุประเภทเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นผู้คิดค้นระบบโดเมนได้กำหนดประเภทของโดเมนขึ้นมา
เช่น .gov – หน่วยงานราชการ, .edu – สถาบันการศึกษา, .org – องค์กรไม่แสวงหากำไร, .com – ธุรกิจเชิงพาณิชย์,
นอกจากนี้ยังมีโดเมนที่สามารถใช้ต่อท้ายเพื่อบ่งบอกว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นก่อตั้งหรือใช้ภาษาอะไรในการให้ข้อมูล
เช่น .th-Thailand, .jp-Japan, .kr-South Korea, .cn-China เป็นต้น