Wewyn Blog
ธุรกรรรมทางการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ต
10 April 2017
การเกิดขึ้นของระบบการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นผลจากการที่เกิด การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ เพราะผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น และมีร้านค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีผู้เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา โดยมากผู้ที่พัฒนาระบบนี้ก็จะเป็นบรรดาธนาคารต่าง ๆ แต่ก็มีบางเจ้าที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นผู้ที่มีไอเดียในการสร้างระบบจ่ายเงินขึ้นมา ทำให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินมีช่องทางให้เลือกอย่างมากมาย โดยผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่มีในปัจจุบัน ได้แก่
1. PayPal
2. WeChat (Shenzhen Technology)
3. Google Wallet
4. Alipay (Alibaba Group)
5. TrueMoney Wallet
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์