Wewyn Blog
เทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับเว็บไซต์
10 April 2017
สีสันและเว็บไซต์เป็นของคู่กัน เช่นหลาย ๆ เว็บไซต์นิยมใช้สีใดสีหนึ่งเป็นสีประจำเว็บไซต์เพื่อให้คนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ จดจำเว็บไซต์ได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Facebook ก็จะใช้สีน้ำเงินเป็นหลัก Twitter ใช้สีฟ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ แต่ถ้าคุณทำเว็บไซต์แล้วเลือกสีไม่เหมาะสม อาจทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์รู้สึกไม่ดีได้ เพราะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นการเลือกสีจึงเป้นอีกหนึ่งสิ่งที่คนทำเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญ ซึ่งมีเทคนิคการเลือกสีสำหรับเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 
1.ดูว่าเว็บไซต์ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
2.หากในหนึ่งเว็บไซต์มีเรื่องหลายประเภท อาจจะให้แต่ละประเภทมีสีประจำหน้า เช่น เว็บไซต์ข่าวสาร หน้าการต่างประเทศสีฟ้า หน้าแฟชั่นสีชมพู หน้าบันเทิงสีเขียว เป็นต้น
3. สีกับจุดประสงค์ของเว็บไซต์ต้องมีความสอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกัน
4. สีภายในเว็บไซต์ต้องเป็นสีที่อยู่ในโทนเดียวกัน ตัวอย่างเช่นสีโทนร้อน (แดง,ส้ม และอื่น ๆ ) สีโทนเย็น (สีฟ้า, สีเขียว)  สีโทนกลาง (สีขาว, สีดำ หรือสีนำตาล) เป็นต้น
5. เลือกสีที่พื้นหลังที่ทำให้ตัวอักษรหรือข้อความมีความชัดเจน
คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง สร้างเว็บไซต์ ,สร้างเว็บ,เว็บไซต์