Wewyn Blog
หลักการเขียนบทความเผยแพร่บนเว็บไซต์สำเร็จรูป
30 January 2018
            เนื้อหาหรือบทความมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ในปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่เว็บไซต์ใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเรียกให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้นที่บทความมีความสำคัญ แต่ทุก ๆ แพลตฟอร์มต่างอยู่ได้ด้วยเนื้อหาหรือบทความที่ได้เผยแพร่ แม้แต่เว็บไซต์สำเร็จรูปเอง ขึ้นชื่อว่าสำเร็จรูปแต่ก็ต้องเขียนบทความเช่นกัน ส่วนหลักการในการเขียนบทความบทเว็บไซต์สำเร็จรูปก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเขียนบทความบนเว็บไซต์อื่น ๆ
      
      เนื่องจากหลักในการเขียนบทความก็มีส่วนประกอบเหมือนกับหลักการเขียนบทความทั่ว ๆ ไปที่ต้องมีชื่อเรื่อง  บทนำ เนื้อหาของเรื่อง บทสรุป และสิ่งที่สำคัญของการเขียนบทความคืออ้างอิง เราต้องใส่อ้างอิงเสมอถ้าหากมีการอ้างถึงเนื้อหาในบทความอื่น ๆ ที่มีผู้เขียนมาแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้นหลักการในการเขียนบทความเผยแพร่บนเว็บไซต์สำเร็จรูป จะต้องเริ่มอย่างไรตามมาดูกัน
 
หลักการที่หนึ่ง
ผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้เขียนบทความบนเว็บไซต์สำเร็จรูปควรกำหนดชื่อเรื่องของบทความก่อน เพื่อให้รู้ทิศทางในการเขียนบทความ ดังนั้นการกำหนดชื่อบทความง่าย ๆ เลยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนก่อน เพื่อให้เราสามารถเขียนบทความได้อย่างลื่นไหล พร้อมกับจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการเขียนบทความเพื่ออะไร
หลักการที่สอง
 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่เราจะเลือกใช้ภาษาหรือคำศัพท์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่าย ๆ เช่นการเขียนแนะนำว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปคืออะไร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทุกวัย เนื่องจากเว็บไซต์สำเร็จรูปก็เป็นที่สนใจสำหรับทุก ๆ วัย โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขายของออนไลน์ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการเรียนรู้ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้นเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการอธิบายเพิ่มเติม ไม่เน้นคำเฉพาะที่เข้าใจยาก
หลักการที่สาม
รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจในเรื่องที่เราจะเขียน โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ หรือบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องเป็นแหล่งที่เราสามารถวางใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
หลักการที่สี่
การวางโครงของบทความ เป็นการจัดลำดับของเนื้อหาว่าเราต้องการวางเนื้อหาใดไว้ตรงไหนของบทความ การวางโครงของบทความมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียนบทความ เพราะจะทำให้บทความไปในทิศทางเดียวกัน
หลักการสุดท้าย
การเขียนบทความ นำสิ่งที่เราวางไว้ทั้งหมดมาเป็นแบบในการเขียนเนื้อหา ตามลำดับเพื่อให้บทความที่เราจะนำไปเผยแพร่มีความน่าสนใจ และอ่านง่าย การเขียนบทความควรมีจำนวนคำตั้งแต่ 300 – 500 คำ หลังจากเขียนเสร็จต้องใส่อ้างอิง และตรวจทานเนื้อหาในบทความ เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาที่เราเขียนไปได้อธิบายอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สำเร็จรูปของตนเอง